Φασεις του εργου

Η διαδικασία υλοποίηση του Έργου, ακολούθησε συνοπτικά, την παρακάτω πορεία :

1. Καθορισμός Πρότασης, Μελέτη (στοιχεία μελέτης) (2011)
2. Υποβολή Πρότασης για έγκριση (2011)
3. Έγκριση και αποδοχή χρηματοδότησης από τον Δήμο Περιστερίου 2013
4. Διαγωνισμοί για επιλογή μειοδοτών και ανάθεση Υποέργων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της Πράξης.

Υποέργο 1 : 2014 -2016
Υποέργο 2: 2014 -2016
Υποέργο 3: 2015
Υποέργο 4 :2015 -2016