Περιληψη / Υποεργα

Το σύνολο του Έργου χωρίζεται σε τέσσερα Υποέργα. Κάθε Υποέργο είναι αναπόσπαστο μέρος του συνολικού έργου. Η επιτυχία της ανάπλασης εξαρτάται από την επιτυχία κάθε υποέργου ξεχωριστά.
Υποέργο 1 :
Τίτλος : «Ανάπλαση ελευθέρων χώρων περιοχης χωράφας με βιοκλιματικό σχεδιασμό».
Προϋπολογισμός : 3.694.800,42 ευρώ
Συμβατικό ποσό : 1.695.297,99 ευρώ
Ανάδοχος : ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.
Περιγραφή εργασιών :
Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αφορούν αντικατάσταση υλικών και ανασχεδιασμό επιφανειών και υποστρωμάτων. Εκτελέστηκαν από έμπειρους και ειδικευμένους εργατοτεχνίτες, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι δομικά, λειτουργικά και αισθητικά άρτιο.
Όλα τα υλικά των κάθε είδους κατασκευών και εργασιών ελέγχθηκαν πριν και κατά την τοποθέτηση τους ώστε να είναι αρίστης ποιότητος και Α’ διαλογής και προέρχονται από αναγνωρισμένες και καθιερωμένες για την κάθε κατηγορία μονάδες παραγωγής.
Ειδικά τα ψυχρά υλικά – κυβόλιθοι και φωτοκαταλυτική άσφαλτος – προέρχονται από προμηθευτή με εμπειρία και τεχνογνωσία στην παραγωγή ψυχρών υλικών. Οι ψυχρές ιδιότητες του υλικού αφορούν σε όλη τη μάζα του υλικού και τα χαρακτηριστικά τους βεβαιώνονται από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο εργαστήριο.
Σε ότι αφορά τους τεχνικούς συμβατικούς όρους σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υλικών, τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών καθώς και την διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων και δοκιμών, υπακούουν πλήρως στις ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ.
Οι εργασίες προετοιμασίας προέβλεπαν την αποξήλωση όλων των αρχικά υφιστάμενων κατασκευών (υποβάσεις, δαπεδοστρώσεις πεζοδρομίων, κράσπεδα, τμήματα οδών που εντάσσονται στην ανάπλαση κ.λπ) σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
Οι εργασίες του έργου, έγιναν τμηματικά με την ελάχιστη δυνατή όχληση στις παρακείμενες ιδιοκτησίες και την ζωή της περιοχής (λειτουργία των παρακείμενων γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων, σχολείων, οικιών και καταστημάτων).
Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις υποβάσεις δαπεδοστρώσεων με ψυχρούς κυβόλιθους, οι οποίες διαφοροποιήθηκαν αναλόγως της αναμενόμενης καταπόνησης της επιφανείας.
Οι τελικές επιφάνειες – επιστρώσεις κατασκευάσθηκαν αναλόγως της θέσεως τους από ψυχρούς κυβόλιθους ή από ψυχρή φωτοκαταλυτική άσφαλτο. Χρησιμοποιήθηκαν επιστρώσεις με ψυχρούς συμπαγείς κυβόλιθους, χωρίς κονίαμα επάνω σε υπόστρωμα από καθαρή άμμο, έγιναν διαμορφώσεις με ειδικές έγχρωμες ψυχρές τσιμεντόπλακες για την διαμόρφωση όδευσης για άτομα με μειωμένη όραση, και σε επιλεγμένα σημεία τοποθετήθηκαν φιλέτα beton εγκιβωτισμού και επιφάνειες beton και ψυχρή φωτοκαταλυτική άσφαλτος.
Στην επιφάνεια της ασφαλτόστρωσης διαστρώθηκε νέα στρώση κυκλοφορίας με ψυχρό λεπτοτάπητα κυκλοφορίας και «Φωτοκαταλυτική άσφαλτο», αφού προηγήθηκε επιφανειακή αποκατάσταση του οδοστρώματος, μετά την κατασκευή ή ανακατασκευή όλων των δικτύων και την τοποθέτηση των σχαρών και φρεατίων στις οριζόντιες θέσεις.
Η απορροή των όμβριων υδάτων διατηρήθηκε με το υφιστάμενο δίκτυο θα συνεχίσει να γίνεται, μέσω σχαρών όμβριων, στο υφιστάμενο δίκτυο εκμεταλλευόμενο την γενική κλίση του εδάφους.
Ο αστικός εξοπλισμός που τοποθετήθηκε περιλαμβάνει μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων βαμμένους με ηλεκτροστατική βαφή, πέργκολες, καθιστικά με βάση beton και εμφανές πελεκητό και ξύλινο κάθισμα και παιδικές χαρές πλήρως εξοπλισμένες.
Υποέργο 2 :
Τίτλος : «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου»
Προϋπολογισμός : 24.420,65 ευρώ
Συμβατικό ποσό : 23.370,00 ευρώ
Ανάδοχος : Green Evolution A.E.
Περίληψη :
Ο ρόλος του τεχνικού συμβούλου είναι η εξασφάλιση των επιθυμητών αποτελεσμάτων μετά την υλοποίηση του έργου, μέσα από αντικειμενικές αποδείξεις και την εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων και η επιστημονική τεκμηρίωση των συνθηκών μετά το πέρας του έργου, στα πλαίσια που προβλέπουν οι βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών δημοσίων χώρων.
Δηλαδή ο τεχνικός σύμβουλος εξασφάλισε την εφαρμογή των προδιαγραφών του έργου και την τελική αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.
Ειδικότερες εργασίες αφορούν τον καθορισμό σε συνεργασία με την Τ.Υ. της εγκατάστασης του δικτύου των μετρητικών μονάδων, την αξιολόγηση της θερμικής και βιοκλιματικής απόδοσης του έργου με υπολογιστικά μοντέλα και δειγματοληπτικούς ελέγχους των χρησιμοποιούμενων υλικών σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης και την σύνταξη της τελικής έκθεσης για την αποτελεσματικότητα της βιοκλιματικής ανάπλασης, βασισμένη στις μετρήσεις των εξειδικευμένων κλιματικών παραμέτρων (πχ θερμογραφήσεις / μέτρησης επιφανειακής θερμοκρασίας)
Υποέργο 3 :
Τίτλος : «Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση πέντε (05) μετρητικών μετεωρολογικών σταθμών».
Προϋπολογισμός : 12.235,93 ευρώ
Συμβατικό ποσό : 12.153,93 ευρώ
Ανάδοχος : SYSTEMLAN A.E.
Περιληψη :
Πέντε μετρητικές μετεωρολογικές μονάδες εγκαταστάθηκαν σε κατάλληλα επιλεγμένα σημεία της περιοχής ανάπλασης. Έτσι δημιουργήθηκε ένα δίκτυο μετρητών που σε πραγματικό χρόνο δείχνει τις συνθήκες του μικροκλίματος που επικρατούν.
Το δίκτυο καταγράφει με συχνότητα ανά δέκα λεπτά, περιβαλλοντικές παραμέτρους όπως η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία του αέρα, η υπεριώδης ακτινοβολία, η ταχύτητα και η διεύθυνση του ανέμου, η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, το ύψος της βροχής κ.λπ.
Τα δεδομένα που συλλέγονται, θα χρησιμοποιηθούν για την τελική αξιολόγηση του αποτελέσματος της ανάπλασης σε συνδυασμό με τα άλλα επιστημονικά εργαλεία (θερμογραφήματα και λογισμικό μοντελοποίησης) ιάφορα σημεία της περιοχής ανάπλασης εγκαταστάθηκαν
Τα συλλεγόμενα μηνιαία στοιχεία θα είναι διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο με ειδικά διαμορφωμένο λογισμικό μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Έργου.

Υποέργο 4:
Τίτλος : «Δράσεις Διάδοσης».
Προϋπολογισμός : 18.543,00 ευρώ
Συμβατικό ποσό : 18.437,70 ευρώ
Ανάδοχος : Ι. ΓΟΥΡΤΖΕΛΑΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε.
Περίληψη :
Το τελευταίο υποέργο αφορά τις απαραίτητες ενέργειες για την γνωστοποίηση του στο κοινό και την ενημέρωση για την χρησιμότητα και το όφελος για την τοπική κοινωνία της Χωράφας και το Περιστέρι γενικότερα.
Οι δράσεις διάδοσης περιλαμβάνουν :
• Παραγωγή και αναπαραγωγή τρίπτυχου εντύπου με θέμα τις βιοκλιματικές αναπλάσεις που έχουν υλοποιηθεί προβάλλοντας τις ωφέλειες για τους πολίτες και το Δήμο ευρύτερα.
• Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε τοπικά ΜΜΕ (ραδιόφωνο, έντυπα και Διαδίκτυο) με στόχο την προβολή των βιοκλιματικών αναβαθμίσεων των δημόσιων ανοικτών χώρων που υλοποιούνται στον Δήμο και προβολή των ωφελειών τους για τους δημότες και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου.
• Διοργάνωση αρχικής και απολογιστικής ημερίδας ανοικτών προς τους φορείς και τους πολίτες του Δήμου με βασικό άξονα την παρουσίαση των δράσεων του Έργου και των πλεονεκτημάτων του.
• Δημιουργία ιστοσελίδας (mini-site) για το έργο, η οποία θα ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου – και θα στοχεύει στην προβολή των δράσεων βιοκλιματικών αναπλάσεων που θα έχουν υλοποιηθεί και των ωφελειών τους για τους πολίτες και τον Δήμο ευρύτερα.
Η παροχή των προαναφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών θα συμβάλει:

α. Στη διάδοση και ενημέρωση των φορέων και δημοτών του Δήμου Περιστερίου σχετικά με τις δράσεις βιοκλιματικής αναβάθμισης δημόσιων ανοικτών χώρων του Δήμου Περιστερίου

β. Στην καλύτερη κατανόηση των πλεονεκτημάτων και ωφελειών των δράσεων αυτών.

γ. Στην κατανόηση της σημαντικότητας σχετικών δράσεων προκειμένου να συνεισφέρουν και οι ίδιοι (τοπικοί φορείς και δημότες) σε ανάλογες δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθμισης στο μέλλον (π.χ. βιοκλιματικές αναβαθμίσεις κατοικιών και κτηρίων επιχειρήσεων, κλπ.) προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του Δήμου και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής.