Βιοκλιματικη Αναπλαση, Στοχοι / Αξιολογηση

Της ανάπλασης προηγήθηκε η Βιοκλιματική Μελέτη, που ήταν η βάση για τον σχεδιασμό του συνόλου του έργου. Η μελέτη είχε στόχο να εντοπίσει τα προβλήματα που έπρεπε να λυθούν και να προσδιορίσει τις λύσεις και την μεθοδολογία.
Ο ουσιαστικός στόχος της βιοκλιματικής παρέμβασης είναι η άμβλυνση των προβλημάτων που προκάλεσε η άναρχη αστικοποίηση.
Το φαινόμενο της αστικοποίησης έχει πολύ σημαντική επίδραση στην κλιματική αλλαγή. Ένα από τα πλέον τεκμηριωμένα προβλήματα της αστικοποίησης είναι το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας και αστικής υπερθέρμανσης.
Η καταπολέμηση της αστικής υπερθέρμανσης πραγματοποιείται με τη χρήση καινοτόμων υλικών όπως τα ψυχρά υλικά, ψυχρά πεζοδρόμια και άσφαλτος που είναι υλικά έγχρωμα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε επιφάνειες του αστικού δομημένου περιβάλλοντος (π.χ. σε χώρους στάθμευσης, πεζοδρόμια) για τη μείωση της αναπτυσσόμενης επιφανειακής θερμοκρασίας και βελτίωση της θερμικής άνεσης.
Επιπλέον τα φαινόμενα ξηρασίας και η έλλειψη νερού έχουν οδηγήσει τόσο στην προσεκτική επιλογή φυτών για την δημιουργία πρασίνου με στόχο την καταπολέμηση της αστικής υπερθέρμανσης όσο και στην αναζήτηση εναλλακτικών τεχνικών καταπολέμησης όπως η σκίαση κυρίως στις ξηρές και θερμές περιοχές. Η σκίαση μπορεί να επιτευχθεί τόσο από δέντρα και πράσινο όσο και από άλλες τεχνικές όπως για παράδειγμα κατάλληλα σκίαστρα. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει έλλειψη νερού και υπάρχει η δυνατότητα χρήσης όμβριων υδάτων είναι δυνατή η χρήση στοιχείων νερού για βελτίωση του μικροκλίματος.
Τέλος είναι πολύ σημαντική η ενσωμάτωση του πρασίνου κα της βλάστησης στη βελτίωση των μικροκλιματικών συνθηκών.
Στα πλαίσια της βιοκλιματικής μελέτης, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του μικροκλίματος στην περιοχή του Δήμου Περιστερίου με εφαρμογή προηγμένων θεωρητικών μοντέλων.
Η χρήση αριθμητικών μοντέλων ικανών να απεικονίσουν φυσικές και χημικές διεργασίες στην ατμόσφαιρα σε διάφορες κλίμακες έχει γίνει αναγκαία τα τελευταία χρόνια.
Ιδιαίτερα σε μικρή κλίμακα (2 mm – 1 km) σε αστικές περιοχές, όπου η ροή του ανέμου, τα χαρακτηριστικά της τύρβης και οι μετεωρολογικές παράμετροι (θερμοκρασία, υγρασία, επιφανειακή θερμοκρασία) επηρεάζονται από την ύπαρξη κτηρίων, η χρήση υπολογιστικών μοντέλων προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες.

Στόχοι της παρέμβασης είναι:
Η μείωση των δυσμενών αποτελεσμάτων της αστικής θερμικής νησίδας και της αστικής χαράδρας. Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά επιδεινώνουν τα χαρακτηριστικά του μικροκλίματος.
Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, με έμφαση στον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό. Βελτίωση της πρόσβασης σε χώρους περιπάτου, αναψυχής και αθλοπαιδιών για όλους.
Η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου της Χωράφας.
Ο προς ανάπλαση χώρος επιλέχτηκε με κριτήριο να αποτελεί ένα ενιαίο και σαφώς καθορισμένο σύνολο του αστικού ιστού, έτσι ώστε όλα τα στοιχεία της παρέμβαση να είναι εύκολα ελέγξιμα και τα αποτελέσματα άμεσα μετρήσιμα με δυνατότητα να ποσοτικοποιηθούν και να μοντελοποιηθούν.
Με την λειτουργική αναβάθμιση θα εξασφαλιστούν:
Φαρδύτερα πεζοδρόμια για απρόσκοπτη προσπέλαση και κυκλοφορία των πεζών.
Κατασκευή ζώνης απρόσκοπτης πορείας ατόμων μειωμένης κινητικότητας
Η διευθετημένη απρόσκοπτη ροή της κυκλοφορίας των οχημάτων, χωρίς τροποποίηση της διαμορφωμένης κυκλοφοριακής δομής της περιοχής
Η δημιουργία συγκεκριμένων χώρων στάθμευσης
Σχεδιασμός μελετημένου και διαβαθμισμένου, ομοιόμορφου φωτισμού σε όλο το μήκος της διαδρομής, με χρησιμοποίηση φωτιστικών σωμάτων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
Τοποθέτηση «αστικού εξοπλισμού» για την λειτουργική αναβάθμιση του χώρου,
Μελέτη, εμπλουτισμός και επέκταση του υπάρχοντος πρασίνου, είτε σε νησίδες είτε μεμονωμένα (δεντροφύτευση)

 

Με την αισθητική αναβάθμιση θα επιδιωχτεί:
Να αποκτήσει όλη η περιοχή ανάπλασης ένα ενιαίο και αισθητικά αναβαθμισμένο χαρακτήρα,- απόδοση ενιαίας αντιληπτικής εικόνας -ικανό να χαρακτηρίσει την περιοχή και να δώσει πιλοτικό δείγμα ανάπλασης τοπικού κέντρου γειτονιάς, με ιδιαίτερες μάλιστα χρήσεις, όπως αθλητισμός και εκπαίδευση.
Η ποιοτική αναβάθμιση της κατασκευής των δαπεδοστρώσεων, ώστε το έργο να έχει χρόνο ζωής και να αντέξει στην καθημερινή βαριά χρήση.

 

Η αξιολόγηση των συνθηκών που θα διαμορφώσει η παρέμβαση συγκριτικά με την προηγούμενη κατάσταση θα γίνει με το υπολογιστικό μοντέλο ENVIMET (www.envimet.com).
Η κλιματική αξιολόγηση της περιοχής του Περιστερίου όπως προέκυψε με την προσομοίωση με τη χρήση του μοντέλου ENVIMET και τα δεδομένα εισόδου στις μέσες μέγιστες κλιματικές τιμές για τη θερινή περίοδο, έδειξε ότι:
1. Η μείωση της μέσης μεγίστης θερινής θερμοκρασίας περιβάλλοντος στην περιοχή παρέμβασης και σε ύψος 1.80m είναι κατά μέσο όρο ίση με 1.63°C, ενώ στις 15:00 η διαφορά θερμοκρασίας φτάνει τους 1.76°C
2. Η μείωση του τυπικού ημερήσιου αθροίσματος των βαθμοωρών βάσης 26°C της μέσης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος της περιοχής για μια τυπική μέρα του θέρους σε ύψος 1.80m είναι 13.15 βαθμοώρες και σε ποσοστό κατά μέσο όρο 33.03%.
3. Η μείωση της μέσης χωρικής μεγίστης θερμοκρασίας επιφάνειας στον χώρο των παρεμβάσεων είναι ίση με 11.15 °C και σε ποσοστό 22.17%.
4. H βελτίωση των μέσων χωρικών επιπέδων θερμικής άνεσης είναι αυξημένη και κυμαίνεται κατά μέσο όρο 19.33%.
5. Οι τιμές της ταχύτητας του ανέμου στο ύψος των πεζών στην περιοχή του Περιστερίου και συγκεκριμένα στις οδούς που είναι υπό μελέτη κυμαίνονται από 0.2-1.45 m/sec και η μέση τιμή στην ευρύτερη περιοχή υπολογίζεται 0.8-0.9 m/sec. Παρατηρείται μείωση της ταχύτητας του ανέμου μέσα μέσα στον χώρο επέμβασης γύρω στο 2.5% και αυτό οφείλεται στην αύξηση φύτευσης (Κωδ. Ε.Κ.5/Β.Μ.5).